icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

Staedion - Financieel Directeur - Den Haag - succesvol ingevuld

Woningcorporatie Staedion Den Haag

Staedion is een grote woningcorporatie met focus op de regio Haaglanden. De corporatie bezit ruim 36.000 woningen, waarvan 97% in Den Haag en is daarmee de grootste sociale verhuurder in de stad, met ongeveer 40-45% van de corporatiewoningen. Eén op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Daarnaast omvat het bezit 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen.

Staedion is een maatschappelijke organisatie, die dagelijks het belang ziet van een solide sociale huursector voor bewoners met een beperkt inkomen. Besluiten zijn dan ook niet winst gedreven, maar maatschappelijk gemotiveerd. Financieel gedegen beleid en kostenbewustzijn zijn noodzakelijke randvoorwaarden om nu en in de toekomst in betaalbare woningen te voorzien.

Thuis

‘Wij maken een eigen thuis bereikbaar met onze bewoners’. Met dat motto als hoger doel voor ogen (en met het gewaagd doel dat al haar bewoners zich in 2020 thuis moeten voelen), werken dagelijks een kleine vierhonderd medewerkers aan het zorgdragen voor betaalbare kwaliteit van wonen waarin de bewoners zich thuis kunnen voelen.

Staedion vindt het belangrijk te weten wat bewoners beweegt en willen de invloed van de bewoners op haar werk vergroten. Dat is soms weleens lastig, in tijden waarin keuzes gemaakt moeten worden. Maar Staedion gelooft dat bewoners actief betrokken kunnen worden bij projecten en dat keuzes zijn uit te leggen. ‘Het werken aan een fijne woonomgeving doen we immers samen’.

Verandering

Intern wil Staedion een organisatie zijn die in oplossingen denkt, afmaakt waar zij aan begint, betrokken is bij elkaar, haar bewoners en de omgeving en die het elke dag beter wil doen.

Staedion is daarbij zeker geen organisatie die ‘af’ is. Op tal van aspecten werkt Staedion aan het (verder) op orde brengen van de basis en probeert de organisatie zaken slimmer aan te pakken.

Momenteel loopt onder de titel ‘Samen Vooruit’ een breed veranderprogramma, waarin klantreizen uitgangspunt zijn en brede veranderteams werken aan “tevreden bewoners en medewerkers door duurzame efficiënte bedrijfsvoering”. Vanuit de conceptuele LEAN gedachte wordt op pragmatische wijze invulling gegeven aan continuous improvement.

Maatschappelijke context

Staedion doet haar werk niet in het luchtledige, maar midden in een grote stad waar de druk op de sociale woningvoorraad onverminderd groot is en er tal van andere maatschappelijke uitdagingen zijn. Neem verouderde wijken, waar voorzieningen afkalven en bewoners overblijven die sociaaleconomisch kwetsbaar zijn. Of de toename van mensen die specifieke zorg behoeven, verward zijn of steeds langer thuis moeten wonen, waar dat steeds moeilijker wordt. Of neem de duurzaamheidsopgave, waarvoor ook Staedion zich gesteld ziet. Elementen die het werken bij Staedion uitdagend en relevant maken.

Veilig, gezond en duurzaam

De basis van het bezit moet op orde zijn, woningen moeten veilig zijn en gezond om in te wonen. Staedion heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks 500 woningen te renoveren en in 2020 moeten de woningen gemiddeld een energielabel B hebben. De ambitie is om het bezit in 2040 klimaatneutraal te hebben. De focus ligt daarbij op verbruik (als gevolg van bewonersgedrag en kenmerken van de woning) en het gebruik van duurzame materialen en bronnen.

De portefeuillestrategie tot 2030 mikt op 6.000 ingrijpend verbeterde woningen, 3.000 sociale nieuwbouwwoningen, 500 middeldure huurwoningen en 5.250 klimaat neutrale woningen. In zeven wijken wordt gericht gewerkt aan differentiatie. Meer dan negentig procent van het bezit blijft deel van de sociale voorraad.

Centraal

Staedion houdt kantoor midden in het centrum van de stad, pal naast het station Den Haag. Daar zitten alle afdelingen op één plek, behalve de onderhoudsdienst die werkt vanuit een locatie aan de rand van de stad in Wateringen.

De organisatie is onderverdeeld in drie directies en een aantal stafafdelingen:

 • Directie Woonservice
 • Directie Onderhoud & Vastgoed
 • Directie Financiën
Reageer op deze vacature

Positie

De Financieel Directeur staat aan het hoofd van de Directie Financiën en heeft zitting in
het DT (Directie team die twee wekelijks bij elkaar komt (drie directeuren en bestuur) en gezamenlijk (beleids-) beslissingen neemt). Als Financieel Directeur draag je bij aan de ontwikkeling en de realisatie van de ambitie en doelstellingen van Staedion door te zorgen voor een professionele, ambitieuze, proactieve, transparante en integere financiële organisatie die midden in het bedrijf staat en betrokken is bij en ondersteunend is aan de business.

Een rol die zich afspeelt in een complex speelveld van stakeholders op publiek private scheidslijn. De Financieel Directeur weet zich hierbinnen goed te bewegen en deze stakeholders goed te managen.

 Staedion zoekt een ambitieuze, verbindende en daadkrachtige Financieel Directeur die rapporteert aan het Bestuur en deel uitmaakt van het Directieteam.

De afdeling Finance bestaat uit ca 40 / 50 fte verdeeld over de volgende afdelingen die worden aangestuurd door managers:

 • Treasury & Control
 • Financiën & Verslaglegging
 • Financiële administratie
 • Creditmanagement
 • VvE beheer
 • Inkoop

Voor het Bestuur en het Directieteam ben je een stevige strategisch en business partner die vanuit gemeenschappelijke doelen redenerend een robuust financieel beleid neerzet. Je adviseert over financiële bedrijfsrisico's, innovaties en gewenste aanpassingen op bedrijfsprocessen. Je definieert hierbij heldere KPI’s en bewaakt deze.

Staedion is ook een cashflow gedreven organisatie. Van daaruit is het van belang dat je Bestuurders en Directie goed adviseert mbt het investeringsbeleid, met goed oog voor risico’s, maar zeker ook oplossingsgericht.

Je draagt bij aan strategische besluitvorming. Je stijl is open, transparant en gericht op samenwerking. Je weet een goed evenwicht te houden tussen ratio en kengetallen enerzijds en gevoel voor de klant, de bewoners anderzijds.

Voor je medewerkers ben je een daadkrachtige people manager. Je coacht hen onder andere op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen bij jou terecht om te sparren. Je hebt een duidelijke visie, weet waar je heen wil en betrekt je afdeling hier actief in. Met elkaar zorg je ervoor dat afdelingsdoelstellingen worden behaald, dat de financiële organisatie en de mensen zich verder ontwikkelen en dat je samen met de managers operational excellence realiseert.

Als Financieel Directeur draag je verder zorg voor het verder professionaliseren van processen ter bevordering van efficiëntie en optimaal gebruik van data en voor optimale afstemming op de processen van andere afdelingen.

Je slaat een brug vanuit Finance naar de overige Directies en naar de business. Je draagt er tevens zorg voor dat Finance met energie en commitment aanhaakt bij het veranderprogramma ‘Samen Vooruit’.  Je houdt daarin een goede balans tussen ambitie tot vernieuwing enerzijds en het meekrijgen en ontwikkelen van mensen anderzijds. Vernieuwen en door ontwikkelen met respect voor historie, dat is een van de opdrachten voor de Financieel Directeur.

Gewenste achtergrond

 • Primair ben je verantwoordelijk voor de financiële organisatie van Staedion.
 • Je zorgt voor een verdere professionalisering en ontwikkeling van deze afdeling, onder andere door het initiëren, ontwerpen en ontwikkelen van organisatie brede programma's op het gebied van financieel beleid en control.
 • Je bent verantwoordelijk voor een professionele, ambitieuze, proactieve en integere financiële organisatie die actief en continue interacteert met de overige bedrijfsonderdelen zoals Woonservice en Onderhoud & Vastgoed en de diverse staf afdelingen en die aanhaakt op het proces van de klantreis en de gedachte van continuous improvement.
 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling van finance naar een volwaardige business partner voor de overige Directies.
 • Je zorgt voor tijdige en volledige rapportages, jaarplannen, begroting en scenario analyses voor het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de business organisatie en toezichthouders.
 • Je vertaalt de (strategische) organisatie doelen door naar de finance organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en verder ontwikkelen van het (risk) control framework.
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief voor een optimale inrichting van de systemen ter bevordering van efficiëntie, betrouwbaarheid en tijdigheid en met als doel de beschikbare  data zo optimaal mogelijk te gebruiken in de financiële sturing van de organisatie.
 • Je draagt zorg voor een optimalisatie van de fiscale positie en verdere professionalisering van het inkoop en VvE beleid.
 • Je onderhoudt contacten met de diverse toezichthouders zoals WSW en AW, externe adviseurs en accountant (KPMG).
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitdragen en stimuleren van het continue (willen) verbeteren van de organisatie en haar processen.

Geïnteresseerd in deze vacature?